Bygglov

När behöver du bygglov?

Här går vi igenom när man behöver bygglov och inte när det gäller olika former av tillbyggnader.

I de flesta fall behöver man bygglov när en tillbyggnad ska göras. Om du vill veta om du behöver bygglov till just ditt projekt, kontakta din kommun!

Vad räknas då som en tillbyggnad? Det är när du ökar en byggnads volym i någon riktning, det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

bygga altan

Vissa förändringar kräver bygglov

Om byggnaden som är avsett att uppföras ligger i ett område med detaljplan så behöver du bygglov för dessa former av förändringar:

  • Om du vill byta färg på byggnaden, från till exempel grått till rött.

  • Om du ska byta beklädnad på huset, från exempelvis puts till trä.

  • Om du vill byta takmaterial, från exempelvis plåt till tegel.

Tillbyggnader bör göras med varsamhet

Alla ändringar och tillbyggnader ska göras med varsamhet, så att man inte ändrar byggnadens karaktär. Man ska dessutom ta hänsyn till byggnadens värden ur ett tekniskt, historiskt och miljömässigt perspektiv. Detta gäller både för yttre och inre ändringar, och oavsett om ändringen kräver bygglov eller inte. Dessa krav på varsamhet ska inte tolkas som ett förbud mot ändringar, men de tillbyggnader och ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar.

Nya användningsområden

Om du ska utföra ändringar på en bostad så att det blir en ytterligare bostad, handelslokal eller byggnad för något annat ändamål så måste du söka bygglov. Detta måste du också göra om du tänker använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål än den senaste förändringen.

Det här är några andra ändringar som du behöver bygglov för att utföra: murar eller plank, upplag eller materialgårdar som exempelvis  permanent uppställning av bilar, båtuppläggning eller förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning med mera.

Dessutom behöver du bygglov om du ska uppföra större ljusuppsättningar eller skyltar i ett område med detaljplan. I vissa lägen behöver du även bygglov utanför område som har detaljplan. Kolla upp detta med din kommun.

När man fått ett bygglov så måste bygget vara påbörjat inom två år och vara färdigt inom fem år.

När du inte behöver bygglov

Det finns en hel del undantag från kravet på bygglov när det handlar om tillbyggnader och nybyggnader på en- eller tvåbostadshus. Uteplatser, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och annat kan du få bygga utan bygglov.

Dessa bygglovsbefriade åtgärder får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de närmast berörda grannarna godkänner bygget. Detta gäller både byggen som kräver anmälan och de som inte gör det.

Plank går bra – men inte för högt

En uteplats eller altan med mur eller plank får du anordna inom 3,6 meter från huset, men då får mur/plank inte vara högre än 1,8 meter. Du får även bygga ett skärmtak över uteplatser, balkonger och altaner om det inte är större än sammanlagt 15 kvadratmeter.

Du får även sätta upp en eller flera så kallade friggebodar, en sorts komplementbyggnad, i husets omedelbara närhet utan bygglov.

Måla om, byta fasad eller byta täckningsmaterial utan bygglov, så till vida du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär för mycket.

Åtgärder som inte kräver bygglov men som du ändå måste anmäla:

Attefallshus

Ett så kallat Attefallshus får du bygga i bostadshusets omedelbara närhet utan bygglov. För att bygga denna form av kompletteringshus så måste du dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett så kallat startbesked.

Har du ett en- eller tvåbostadshus har du även rätt att göra en tillbyggnad med en bruttoarea på som mest 15 kvadratmeter. Denna tillbyggnad får dock inte vara högre än bostadshusets taknock. Även när det handlar om Attefallshus så måste du få ett startbesked från byggnadsnämnden först. Görs denna tillbyggnad närmare tomtgränsen än 4,5 meter så måste du även få medgivande från berörda grannar. Du har även rätt att bygga högst två takkupor. Även för detta behöver du först ett startbesked från byggnadsnämnden.

Vi hjälper dig med en ny veranda, ett garage eller nytt gästrum!